فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

چوب عایق

چوب عايق

Standard : DIN 7707       جدول استاندارد دين
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
نوع آرايش لايه ها   (جهت الياف) وزن مخصوص استحكام خمشي عمود و در جهت لايه ها 2 نرمش در
برابر ضربه
———-
عمود بر لايه ها
نرمش در
برابر ضربه
———-
در جهت لايه ها
2
نرمش شكاف قطعه در برابر ضربه در جهت لايه ها  2 استحكام كششي در جهت طولي 2 جهت اصلي الياف واكنش در آزمايش
فشار عمود
بر لايه ها
———-
استحكام در برابر فشار
واكنش در آزمايش
فشار عمود
بر لايه ها
———-
تنش بهم فشردگي در صدي
سختي بر اثر فشار گلوله
H3 358/60
عمود بر لايه ها
استحكام در برابر برش در جهت لايه ها 5  نمونه آزمايشي مدول الاستيسيته حاصل از آزمايش خمشي عمود برلايه ها
g/cm3 N/mm2 KJ/m2 KJ/m2 KJ/m2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل
چوب عايق
IVH - 0.6 – 0.8 35 30 - - 30 - - 20 - 9000
IVH -اشباع - 0.6 – 1 35 30 - - 30 - - 20 - 9000
IVH – فشرده - >1.3 200 50 - - 160 - - 80 - 17000
1 - مقادير ذكر شده حداقل خواسته است . دستيابي به زير مقدار حداكثر و يا بالاي مقادير از حداقل ( بهبود خواسته ) بطور معمول و در جهت افزايش ضريب اطمينان بمراتب مورد نظر خواهد بود . بر اساس تجربه مقادير مشخص شده بوسيله ( II )  جهت آزمايش نمونه ها كافي است.
2 - در نواحي خارجي بايستي الياف چوب در جهت طولي نمونه آزمايش قرار داشته باشند.
3 – نامگذاري سابق Hc60 ، رجوع شود به DIN 53456
4 – معتبر براي قطعه نمونه برداشت شده بصورت تانژانسيال و نسبت به عمود قرينه از رينگ به قطر حدود 1200 mm براي رينگهاي با قطر 600 mm حدود 10 درصد مقادير كمتر و براي رينگهاي با قطر 2400 mm تقريباً حدود 10 درصد مقادير بيشتري بايد انتظار داشت.