فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

خواص مكانيكي – براي مصارف مخصوص

Standard : DIN 7707       جدول استاندارد دين
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
نوع آرايش لايه ها   (جهت الياف) وزن مخصوص استحكام خمشي عمود و در جهت لايه ها 2 نرمش در
برابر ضربه
———-
عمود بر لايه ها
نرمش در
برابر ضربه
———-
در جهت لايه ها
2
نرمش شكاف قطعه در برابر ضربه در جهت لايه ها  2 استحكام كششي در جهت طولي 2 جهت اصلي الياف واكنش در آزمايش
فشار عمود
بر لايه ها
———-
استحكام در برابر فشار
واكنش در آزمايش
فشار عمود
بر لايه ها
———-
تنش بهم فشردگي در صدي
سختي بر اثر فشار گلوله
H3 358/60
عمود بر لايه ها
استحكام در برابر برش در جهت لايه ها 5  نمونه آزمايشي مدول الاستيسيته حاصل از آزمايش خمشي عمود برلايه ها
g/cm3 N/mm2 KJ/m2 KJ/m2 KJ/m2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل
براي مصارف مخصوص
KP 20212 موازي 0.8 -0.9 120 35 30 25 100 - 7 20 7 9000
KP 20214 موازي 1.2 – 1.3 180 50 45 40 160 - 10 50 10 15000
KP 20215 موازي 1.2 – 1.3 170 40 30 35 150 - 24 60 20 16000
KP 20218 موازي >1.3 170 40 35 30 120 80 - 12 20 18000
KP 20222 عمود بر هم 0.9 – 1 80 25 20 15 60 - 12 20 7 8000
KP 20224 عمود بر هم 1.2 – 1.3 110 30 25 25 70 - 18 50 10 9000
KP 20225 عمود بر هم 1.2 – 1.3 100 25 20 15 60 - 40 60 15 13000
KP 20228 عمود بر هم >1.3 100 15 10 10 60 220 - 120 10 14000
KP 20242 تانژانسيال 0 – 1 100 35 30 20 90 - 15 25 7 10000
KP 20244 تانژانسيال 1.2 – 1.3 140 40 35 25 110 - 24 40 10 13000
KP 20245 تانژانسيال 1.2 – 1.3 130 25 20 10 80 - 45 60 15 14000
1 - مقادير ذكر شده حداقل خواسته است . دستيابي به زير مقدار حداكثر و يا بالاي مقادير از حداقل ( بهبود خواسته ) بطور معمول و در جهت افزايش ضريب اطمينان بمراتب مورد نظر خواهد بود . بر اساس تجربه مقادير مشخص شده بوسيله ( II )  جهت آزمايش نمونه ها كافي است.
2 - در نواحي خارجي بايستي الياف چوب در جهت طولي نمونه آزمايش قرار داشته باشند.
3 – نامگذاري سابق Hc60 ، رجوع شود به DIN 53456
4 – معتبر براي قطعه نمونه برداشت شده بصورت تانژانسيال و نسبت به عمود قرينه از رينگ به قطر حدود 1200 mm براي رينگهاي با قطر 600 mm حدود 10 درصد مقادير كمتر و براي رينگهاي با قطر 2400 mm تقريباً حدود 10 درصد مقادير بيشتري بايد انتظار داشت.