فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

خواص الکتریکی مصارف مخصوص

 

Standard : DIN 7707       جدول استاندارد دين
0000000 14 15 16 17 18 19 20 21 22
نوع مقاومت سطحي طبق روش آماده سازي
a & b
مقاومت عمقي مخصوص طبق روش آماده سازي
a
مقاومت عمقي مخصوص طبق روش آماده سازي
a & b
ولتاژ آزمايش – 1
- دقيقه اي -
(90 ± 2 ) oc
موازي لايه
25 mm – KV
ولتاژ آزمايش – 1
- دقيقه اي -
(90 ± 2 ) oc
عمودلايه
3 mm – KV
استحكام در جريان خزشي       در 20 درجه سانتي گراد
50 HZ
استحكام در جريان خزشي       در 20 درجه سانتي گراد  KC        طبق روش جذب آب گرم جذب روغن
درصد وزن
حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل
خواص الكتريكي – براي مصارف مخصوص
KP 20212 10^5 10^12 10^5 35 30 0.1 KC100 رجوع شود 20
KP 20214 10^4 10^10 10^5 35 30 0.1 KC100 به جدول 2 و -
KP 20215 10^7 10^11 10^8 30 25 0.1 KC100 دياگرام در -
KP 20218 10^8 10^11 10^8 30 30 0.1 KC100 بخش 6-3-2 -
KP 20222 10^5 10^12 10^5 35 30 0.1 KC100 - 20
KP 20224 10^4 10^10 10^6 35 30 0.1 KC100 - -
KP 20225 10^7 10^11 10^10 30 25 0.1 KC100 - -
KP 20228 10^8 10^11 10^10 30 30 0.1 KC100 - -
KP 20242 10^5 10^12 10^5 35 30 0.1 KC100 - 20
KP 20244 10^4 10^10 10^5 35 30 0.1 KC100 - -
KP 20245 10^7 10^11 10^10 30 25 0.1 KC100 - -
1 - مقادير ذكر شده حداقل خواسته است . دستيابي به زير مقدار حداكثر و يا بالاي مقادير از حداقل ( بهبود خواسته ) بطور معمول و در جهت افزايش ضريب اطمينان بمراتب مورد نظر خواهد بود . بر اساس تجربه مقادير مشخص شده بوسيله ( II )  جهت آزمايش نمونه ها كافي است.
2 - در نواحي خارجي بايستي الياف چوب در جهت طولي نمونه آزمايش قرار داشته باشند.
3 – نامگذاري سابق Hc60 ، رجوع شود به DIN 53456
4 – معتبر براي قطعه نمونه برداشت شده بصورت تانژانسيال و نسبت به عمود قرينه از رينگ به قطر حدود 1200 mm براي رينگهاي با قطر 600 mm حدود 10 درصد مقادير كمتر و براي رينگهاي با قطر 2400 mm تقريباً حدود 10 درصد مقادير بيشتري بايد انتظار داشت.