فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

خواص مكانيكي – چوب لايه اي فشرده رزيني

 

Standard : DIN 7707       جدول استاندارد دين
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
نوع آرايش لايه ها   (جهت الياف) وزن مخصوص استحكام خمشي عمود و در جهت لايه ها 2 نرمش در
برابر ضربه
———-
عمود بر لايه ها
نرمش در
برابر ضربه
———-
در جهت لايه ها
2
نرمش شكاف قطعه در برابر ضربه در جهت لايه ها  2 استحكام كششي در جهت طولي 2 جهت اصلي الياف واكنش در آزمايش
فشار عمود
بر لايه ها
———-
استحكام در برابر فشار
واكنش در آزمايش
فشار عمود
بر لايه ها
———-
تنش بهم فشردگي در صدي
سختي بر اثر فشار گلوله
H3 358/60
عمود بر لايه ها
استحكام در برابر برش در جهت لايه ها 5  نمونه آزمايشي مدول الاستيسيته حاصل از آزمايش خمشي عمود برلايه ها
g/cm3 N/mm2 KJ/m2 KJ/m2 KJ/m2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2
حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل حداقل
خواص ميكانيكي چوب لايه اي فشرده رزيني
KP 20211 موازي 0.9 – 1 120 40 30 30 110 - 8 25 7 10000
KP 20213 موازي 1.1 – 1.2 160 50 40 35 140 - 9 35 10 13000
KP 20216 موازي >1.35 190 55 45 40 150 70 - - 10 17000
KP 20217 موازي >1.35 180 35 30 25 120 80 - - 20 18000
KP 20221 عمود بر هم 0.8 – 0.9 70 15 10 10 60 - 7 20 5 8000
KP 20226 عمود بر هم >1.35 110 40 30 25 90 170 - 80 10 13000
KP 20227 عمود بر هم >1.35 100 25 20 10 60 220 - 120 15 14000
KP 20236 ستاره اي >1.35 110 35 30 25 - 170 - 80 10 -
KP 20237 ستاره اي >1.35 100 25 20 15 - 220 - 120 15 -
1 - مقادير ذكر شده حداقل خواسته است . دستيابي به زير مقدار حداكثر و يا بالاي مقادير از حداقل ( بهبود خواسته ) بطور معمول و در جهت افزايش ضريب اطمينان بمراتب مورد نظر خواهد بود . بر اساس تجربه مقادير مشخص شده بوسيله ( II )  جهت آزمايش نمونه ها كافي است.
2 - در نواحي خارجي بايستي الياف چوب در جهت طولي نمونه آزمايش قرار داشته باشند.
3 – نامگذاري سابق Hc60 ، رجوع شود به DIN 53456
4 – معتبر براي قطعه نمونه برداشت شده بصورت تانژانسيال و نسبت به عمود قرينه از رينگ به قطر حدود 1200 mm براي رينگهاي با قطر 600 mm حدود 10 درصد مقادير كمتر و براي رينگهاي با قطر 2400 mm تقريباً حدود 10 درصد مقادير بيشتري بايد انتظار داشت.